Tag Archives: นักวิจัย

นักประดิษฐ์ นักคิด นักวิจัย

นักประดิษฐ์…สร้างนวตกรรม เพื่อความล้ำหน้าทางเทคโนโลยี นักคิด…สร้างอุดมการณ์ เพื่อความล้ำหน้าทางอายธรรม นักวิจัย…สร้างองค์ความรู้ เพื่อค้ำชูสังคมในการแสวงหาความจริง